ikona.png, 0 kB Nokturno.net / tvorba / dílko

  

+ přidej: dílko | obrázek» přihlásit | zaregistruj se

The Heresy of the Zala Imam

09.06.07 | David Kartaš, @, další tvorba | 2892 x | vypínač

The Heresy of the Zala Imam


*I  will show you fear in a handful of dust. *
The Waste Land
by T. S. Eliot

Roku tisícistého třístého dacátého skonal neblahou smrtí Imam III. ibn Abdullah Zala,Emír Zaly.Na jeho místě na tomto vzdáleném ostrově dosedl Ahmad V.,jež se prohlásil,poté,co se zbavil možné opozice strany Imáma Velké Mešity,
Imámem Zalským a vyhlásil ,že se v  něm navrátil prorok Muhammad,aby napravil jisté omyly,které,jak za staletí putování po Věčnostech zjistil,učinil ve svých kázáních.Dle jeho knihy,nazvané „Ten,jež je Pravdou“,svět byl: „stvořen velmi dávno a přece relativně pozdě,v  porovnáním se stářím ostatního bytí“.
Rovněž prohlásil,že Alláh,jež „toho času bdí nad Všehomírem“,není prvním vládcem a že „Alláh“ je panovnický titul Alláhova Stvoření,nikoliv však jeho jméno.Dále prohlásil,že současný alláh je alespoň pátým držitelem toho titulu.
Předešlý alláh,jehož jméno přo zrození znělo Adawaq,prý odešel poté,co uznal,že udělal vše,co bude kdy moci,do samého Středu Věcí,kde se nachází obří Vír,jež je cestou a zároveň jediným prostředkem k  usmrcení vládnoucího alláha,jež by jinak nemohl přestat být alláhem a musel by vládnout až do skonání jeho vlastního stvoření.Když tedy vešel Adawaq do Víru,přestal existovat a jeho místo zaujal ten,jež byl nejvhodnější („říká se,že existuje něco,co stojí nad samým alláhem a co určuje směr jeho cesty od počátku,do samého konce“-„Ten ,jež je Pravdou“,Kapitola 1,Alláh).Tento při nástupu pak prý obdržel Knihu Knih,jakýsi „plán“ alláhova stvoření,jež byl současně mapou i  časovou a pracovní chronologií.Byli v  ní podstatné změny,doplněné předešlými alláhi (jež Ahmad jmenuje jako Arkanas,Qawud,Qar a Adawaq,
uvádí ale rovněž nejmenovaného alláha před Arkanasem) ,samotná osnova byla ale prý vypracována prvotním alláhem,pokud ten někdy skutečně existoval a mohl existovat.
Podle této knihy prý alláh řídí svou vládu a vykonává úkony,jež se musejí stát,
buď přímo,nebo prostředníctvím džinů,jež v  hodnosti generálů slouží u  jeho trůnu.

Kdysi se prý stalo,že jeden z  alláhových oblíbenců,generál Elohim (zde Ahmad odbočuje a spojuje Judaismus a Islám ještě pevněji,tím,že prohlásí Ježíše za syna Elohimova a „odkryje“,že na zem s  určitým posláním od alláha vstopil vedle muže z  Nazaretu druhý Elohimův syn,zvaný David Alroy a rovněž jeden „falešný“ syn,jež byl veskutečnosti syn generála Ammirala,jež vládl nebesům z  dob Nabukadnezarových) byl uražen a zneuctěn při návstěvě pekla,předtím nezávislé instituce v  hranicích Stvoření.Když se tak tsalo,alláh vyhlásil válku Peklu a s  armádou dvou set tisíc andělů,vedených třemi tisíci džinů (jež všechny vyjmenovává ve zvláštní knize „Jména velkých,Jemu sloužících“) a do desíti dnů,což byla podle Ahmada doba,za kterou Adawaq stvořil svět,bylo peklo poraženo.Jeho král,Melek Taus byl svržen a uvězněn v  nejnižší z  kobek v  Pekle a na jeho místo,jako vazal alláha,jež Zatracené Království mezitím plně podrobil vůli Stvoření,byl dosazen Ishak ben Ya‚kub Obadiah Abu ‘Isa al-Isfahani,jež byl povolán z  nižšího nebe a jež byl předobrazem svého budoucího zemského zrození.Podle Ahmada zůstalo Peklo v  tomto stavu až do „roku 1001  od svržení Tause“,kdy byl Ishak ben Ya‚kub zabit („jeho duše byla roztříštěna na tisíc kousků a změnila se v  prach“) a v  pekle se ujal vlády nový král,jeden ze zatracených,jež se zoval Boamawar a jež získal časem takovou moc,že odtrhl Peklo od stvoření alláhova.Ovšem aby mohl obelstít vševědoucnost alláhovu, musel mu být nápomocen někdo,kdo byl rovněž vševědoucí.A  tím byl Muwadiq,Vládce „odlišného a dalekého“ Stvoření,jež byl v  svém vesmíru tím, co alláh v  tomto.On započal machinaci jež zavinila vše následné.
Spolu s  vlastním Stvořením získal Boamawar rovněž nekonečný prostor,v  němž mohl nyní,jako bůh (nebo lépe řečeno antibůh z  věrouky hindustánu-antibohové byli lidé,jež si rovněž získávali božskou moc,ovšem výhradně askezí a příkladnou zbožností) činit,co chtěl.Stvořil svět,jež se nazval Temnou Zemí a na ní prvního muže a ženu,Temného Adama a Evu.Adam byl rovněž prohlášen králem celé země a všeho lidstva,jež z  něj mělo pojít.
Za dobu třiceti let se postupně zrodily čtyři synové:temný Kain,Ábel,Seth a Ber.
Dále pak dvě dcery,Temná Aima a Joal.Když se naplnily dny Adamovi,
nastoupil Kain a pojal za ženu svou sestru Aimau.Po nějáké době se zrodil syn,
Iškamom,jež byl syn králův.Když to uzřel Ber,rozhodl se,by zamezil tomu,že by mohl být přeskočen v  následnictví­,zabít Iškamoma,v  bitvě však usmrtil samotného Kaina.A  v ten moment se králem lidstva stal Temný Ábel,jež však nemohl Bera přemoci a padl mrtev do hrobu vedle prvního svého bratra.Ber se pak jal pronásledovat krále Setha a jeho ženu Joalu,jež byli posledními,kdo mu bránili převzít korunu.Prošel prý Seth nesčetno zemí a poznal různé z  národů,jež sdíleli s  lidmi zem.Nakonec se uchýlil pod ochranu krále Pozemských Džinů (jež sis,společně se Vzdušnými a Éterickými Džiny stvořil Boamawar,aby kontrolovali řád a bránily hranice jeho říše),Sasafathona v  jeho městě Astaranu, kde přebýval vyhnaný Král Seth po osm let v  neustálém strachu,než zemřel v  noci,vyděšen podivným stínem.Tehdy se stal Ber Králem lidí.Chtěl k  sobě přivolati Iškamoma a jeho matku,ale nebyl úspěšný a tak zemřel po mnohých létech samoty,přesvěd­čen,že jest posledním člověkem.
Sasafathonův syn a nástupce,král Abersfa odvledl Iškamoma s  jeho matkou a královnou-vdovou Joalou ke králi vzdušných Džinů,Mafestovi,jež je poté dovedl ke králi Éterických Džinů,Omarawo­vi,který je pak zavedl do Pekla,jež bylo Nebem toho světa.Iškamom,jež mezitím dospěl,byl provolán králem lidí samotným Boamawarem,jež stvořil z  ničeho dvě sestry z  druhého lidského rodu a provdal je za Iškamomma,jež se poté navrátil do svého království.Zde se zrodili synové Mušaram a Korosa,jež však trpěli neduživostí a tak je Iškamom zardousil,neb nemohl dopustit,by někdo tak slabý vládl světu.Zrodil pak dalšího syna,jehož jméno bylo Kain a vedle něho Adam a Aristofelai.Když však dosáhli vyšího věku,postavili se poslední dva proti svému otci a Kainovi,jež vraždu otcem spáchanou plně podporoval.Když se tak stalo,snažili se oba,Kain i  Iškamom dva bratry zabít,ti ale zmizeli a nebyli na celé zemi k  nalezení.
Neb se prý stalo dva roky předtím,že,nikým nepozorován,unikl ze svého vězení Melek Taus a usadil se na malém,mrtvém světě,jež oči Boamawarovi nesledovaly a čekal.Když vytušil,kdo má na Temné Zemi zemřít,zakryl oba bratry svou rukou,aby je žádný nespatřil a vzal je na svůj svět.Tam se jal je vyučit ve vědách prastarých a vytvářel pro ně ze vzduchu konkubíny,takže tento lidský rod se brzy rozmnožil a , Boamawarem nenalezen,dosáhl po několika staletích počtu dvou set tisíc.Tehdy vyšli směrem k  Nebi,jež zde bylo Peklem (a k  Peklu,jež zde bylo Nebem) ,každý z  nich znalí tajů Nekromancie a s  touto pomocí pobili éterické džiny,jež strážili vchod do Pekel a i  všechny z  démonstva,jež lidský král Pekla již předtím nenechal popravit,osvo­bozujíc v  tom procesu ty z  démonstva,jež byli stále uzavřeni v  kobkách,někteří od dob Boamawara,ale mnozí už od časů Ishaka ben Ya‘kuba a s  touto silou věčně odčinili toho troufalého knížete pekelného.A  tak se Malak Taus opět dostal k  svému trůnu,neobnovil ale hrůzu,jež už nebyla a jal se vládnout onomu Stvoření jako Bůh a aby obelstil lidstvo,nechal se nazývat alláhem,stejně jako Boamawar.A  dodnes prý vládne jeden skutečný alláh ,jež vládne Skutečné Zemi a jeden „alláh“,jež vládne Temné Zemi.A  podle Emíra a Imáma Ahmada V. nikdo na světě nemůže vědět,ve kterém Stvoření se nachází a tak má uctívat jak Boha,tak Satana,jak ho nazývají Křesťanké.

Když byl tento hříšník konečně svržen,byl zabit všemi způsoby,jimiž zprovodil svého otce a mnohými dalšími,jelikož urazil samého Alláha a to si nikdo v  těch dobách nesměl dovolit.


(O  Muwadiqovi,který to vše měl umožnit,se už víckrát nezmínil.Jedni tvrdí,že to byl vskutku padlý anděl,jiní jej uctívají jako mnohem mocnějšího Boha,než je Alláh a jiná prohlašuje Ahmada jako jeho reinkarnaci.A  tak z  jedné heretické sekty vzniklo pouhých padesát let po zničení té Věčně Zatracené vlády víc jak dvacet sekt,jež si v  průběhu staletí dokázali získat větší či menší počet přivrženců)


 Přidat komentář 
› Online 7


O nokturnu

Nokturno je místem pro všechny milovníky fantasie, dobrého počtení a rozumné rozpravy.

©1999-2022 Skaven

Shrnutí

komentářů: 14762
článků: 557
obrázků: 3652
dílek: 6391
autorů: 862